About us

 

"ร่วมงานกับเรา...สบายใจได้"
"เรายินดีทำงานให้ท่านอย่างเต็มความสามารถ ให้ท่านคิดเสมือนว่าเราเป็นเพื่อน เรายินดีช่วยเหลือท่านและให้คำปรึกษากับท่าน เรารับงานออกแบบตามแนวคิดต่างๆที่ท่านเสนอมา ไม่ว่าจะเป็นแนวคิดแบบไหน สไตล์ใด เช่น แอนทีค(Antique) โมเดิร์น (Modern) เรโทร (Retro) เป็นต้น โดยเราสร้างสรรค์ผ่านงานกราฟฟิก(Graphic)หลากประเภท ไม่ว่าจะเป็น งานออกแบบอัตลักษณ์ทางการตลาดแก่องค์กรของท่าน (Corperate Identity) สัญลักษณ์แทน(Logo) เว็บไซต์(Website) หรือจะเป็นงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์(Publishing) แผ่นพับ(Brochure) โปสเตอร์(Poster) ออกแบบบรรจุภัณฑ์(Package Design) นิตยสาร(Magazine) หนังสือ(Pocket Book) และสื่ออิเล็กทรอนิดส์ เช่นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์(E-Book) นิตยสารอิเล็กทรอนิกส์(E-Magazine) สื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนรู้(E-Learning) เป็นต้น ทางด้านสื่อประสม(Multimedia) เช่นงานนำเสนอ(Presentation) เสียง(Sound) และงานแฟลช(Flash) เป็นต้น ไม่ว่าท่านจะเป็นธุรกิจประเภทใด จะเล็กหรือใหญ่ จงสบายใจที่จะติดต่อหรือพูดคุยกับเรา"

GOO-CREATIVE

Phat Kantiyawong (ภัฏ กันธิยะวงค์)

ตั้มปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี : บริการธุรกิจบัณฑิต สาขาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่
ความถนัด : PHOTOSHOP, FLASH, DREAMWEAVER, 3DsMAX, ETC.

แนวคิด : ในชีวิตประจำวันของเรานั้น เต็มไปด้วยทุกสิ่งที่เรียกว่าเป็นข้อมูลข่าวสาร(Information) ตั้งแต่เราตื่นนอนขึ้นมา ล้างหน้าแปรงฟัน เราก็พบกับมันแล้ว พบอย่างไร? ข้าพเจ้ายกตัวอย่างดังนี้ แปรงสีฟัน : พบยี่ห้อ หรือเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ อันแสดงถึงองค์กรธุรกิจที่ผลิตแปรงสีฟันนั้นๆ ยาสีฟัน : พบยี่ห้อ ข้อมูลของส่วนผสม ที่บ่งบอกถึงรสและกลิ่น ธุรกิจที่ผลิต วันหมดอายุ เป็นต้น นี่เป็นแค่เวลาหนึ่งที่เราได้สัมผัสกับข้อมูลข่าวสารของสิ่งนั้น แต่หากกล่าวถึงชีวิตประจำวันเราพบกับข้อมูลข่าวสารอะไรบ้าง ก็คงต้องตอบว่าพบเยอะมากจนไม่สามารถจะจดจำทั้งหมดได้ ข้อมูลข่าวสารที่เราได้รับจึงขึ้นอยู่กับความสนใจในสิ่งนั้น ณ ช่วงเวลานั้น หากย้อนมองด้านธุรกิจก็เช่นกัน การรวมเอาแนวคิดด้านการออกแบบ ความเป็นศิลปะ องค์กรทางธุรกิจ เอกลักษณ์ของธุรกิจ การตลาด และสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้อง เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญในการสื่อสารทางการตลาด หรือการโฆษณา ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ การแสดงออกด้านอัตลักษณ์ของธุรกิจ ส่วนหนึ่งขึ้นอยู่กับเอกลักษณ์ รูปแบบ และการจัดการสื่อของธุรกิจที่เหมาะสม ด้วยการที่มุมมองทางด้านการบริหาร และการออกแบบ จึงทำให้มีแนวความคิดที่เป็นการบูรณาการ และมีมุมมองที่เห็นถึงความสำคัญทางด้านการออกแบบของธุรกิจ ซึ่งสามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของธุรกิจ แสดงถึงภาพลักษณ์ที่ดึงดูดความสนใจต่อผู้พบเห็น จึงเห็นว่าการออกแบบสื่อทางธุรกิจที่ประกอบไปด้วยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง เป็นจริง และครบถ้วนนั้นๆ มีความจำเป็นอย่างมาก และเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของการบริหารธุรกิจด้วย

Jarupat tanatHitakorn (จารุภัทร ธนาฐิตากร)

โบ ปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาการสื่อสารมวลชน คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ความถนัด : Adobe Audition ETC.

Siam Jeeraphanthu (สยาม จีรพันธุ)

สยาม ปริญญาตรี : ออกแบบนิเทศศิลป์ คณะศิลปะกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพ
ความถนัด : Illustator , Photoshop , Indesign , coreldraw

แนวคิด : การจะสร้างผลงานการออกแบบให้ดีได้นั้น ไม่ใช่แค่อาศัยความถนัดของมุมมองและความชอบส่วนตน แต่หากจะต้องตีโจทย์และจับนำเอาความสำคัญของเนื้อหาในหัวข้องาน มาสร้างจุดเด่นให้สะดุดตา แทรกด้วยการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ลงไปในผลงาน เพื่อให้เกิดความเป็นเอกลักษณ์ แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร

Chakri Jongyosying (จักรี จงยศยิ่ง)

โอ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาศิลปประยุกต์ (Apply Art)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา เชียงใหม่
ความถนัด : Photoshop, DreamWeaver, Illustrator, PageMaker, Flash
ประสบการณ์ทำงาน : เป็น Art Director นิตยสารแฟชั่นมาหลายฉบับ และมีประสบการณ์ทำงานออกแบบสิ่งพิมพ์มามากกว่า 20 ปี ประสบการณ์การทำงานออกแบบเว็บไซต์ มากกว่า 10 ปี

satIT seedapeng (สาธิต สีดาเพ็ง)

เมปริญญาโท : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสื่อศิลปะและการออกแบบสื่อ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ปริญญาตรี : วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ความถนัด : PHOTOSHOP, FLASH, DREAMWEAVER, PHP, ETC.

แนวคิด :

To top